کتاب گزینه برتر داخلی 93
کتاب گزینه برتر داخلی 93 در قطع رحلی در تاریخ 93/5/5 منتشر می شود.
ادامه
کتاب نکات برتر گوارش
کتاب نکات برتر گوارش در قطع رحلی و در 144 صفحه در تاریخ 93/4/17 منتشر می شود.
ادامه
گزینه برتر داخلی 93
کتاب گزینه برتر داخلی 93 در قطع رحلی و در 360 صفحه در تاریخ 93/5/5 منتشر می شود.
نکات برتر فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2013
کتاب نکات برتر فارماکولوِژی در قطع وزیری و 200 صفحه و در تیراژ 3000 جلد در تاریخ 93/2/10 منتشر شد.
نکات برتر داخلی گوارش
کتاب نکات برتر داخلی گوارش در قطع رحلی، تیراژ 2000 جلد در 142 صفحه در تاریخ 93/4/17 منتشر شد.
کتاب گزینه برتر پیش کارورزی اسفند 92
کتاب گزینه برتر پیش کارورزی اسفند 92 در قطح رحلیی، 39 صفحه و تیراژ 3000 جلد در تاریخ 93/1/30 منتشر